Mobbing

Zgodnie z art. 943 § 2 ustawy Kodeks pracy  wprowadzona została definicja legalna mobbingu. Wynika z niej, że mobbing to działania lub zachowania :

 1. dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi
 2. polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika
 3. wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej
 4. powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika
 5. powodujące izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników

Treść definicji legalnej mobbingu wskazuje, że określone w niej ustawowe cechy mobbingu muszą być spełnione łącznie.

Przykłady zachowań mobbingowych

 • werbalne i pisemne groźby i pogróżki
 • ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy
 • stałe przerywanie wypowiedzi
 • rozsiewanie plotek
 • odizolowanie miejsca pracy
 • traktowanie „jak powietrze” pracownika
 • sugerowanie choroby psychicznej
 • kierowanie na badania psychiatryczne
 • dawanie zadań poniżej umiejętności pracownika
 • zabronienie kolegom rozmów z  ofiarą
 • znęcanie się fizyczne
 • zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania
 • próby ośmieszenia pracownika
 • żarty z życia prywatnego
 • kwestionowanie podejmowanych decyzji
 • fałszywe ocenianie zaangażowania w pracy
 • wyśmiewanie narodowości
 • odbieranie prac zadanych wcześniej do wykonywania
 • dawanie zadań przerastających możliwości
 • rożnego rodzaju aluzje, bez jasnego wyrażania się wprost

Sprawcy mobbingu

Sprawcami mobbingu wobec pracownika mogą być pracodawca, członkowie organów zarządzających, współpracownicy, przełożeni, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Skutki prawne mobbingu

W takich sprawach pracowniczych istnieje możliwość  dochodzenia od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę gdy naruszenie spowodowało u pracownika roztrój zdrowia oraz odszkodowania. Ciężar dowodu czyli wykazania naruszeń oraz skutków zawsze spoczywa na pracowniku. Pracodawca dla uwolnienia się od odpowiedzialności powinien udowodnić, że fakty wskazywane przez pracownika nie miały miejsca bądź nie stanowią mobbingu.

Mobbing może wywołać także naruszenie dóbr osobistych takich jak godność pracownika bądź dobre imię. W takim wypadku można żądać zadośćuczynienia w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego

potrzebujesz porady prawnej?

Skontaktuj się i porozmawiajmy o Twojej sprawie.