§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów ze strony internetowej dostępnej pod adresem www. prawnikostrowiec.pl
 2. Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej jako RODO)

§ 2   ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest radca prawny Patryk Hrydziuszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Patryk Hrydziuszko NIP 6612341942 REGON 523368838  adres: Rosochy 76/9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

§ 3 DANE KONTAKTOWE          

 1. Administratorem można kontaktować się przez adres radca.phrydziuszko@gmail.com lub pisemnie na adres Osiedle Rosochy 76/9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

§ 4 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1.Administartor przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO

2. Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym , przyjęciem przez osoby nieuprawnione , przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmian, utratą lub zniszczeniem

3. Administrator oświadcza, że podanie danych jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z funkcjonalności strony internetowej 

§ 5 CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANCYH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
 2. Świadczenie usług prawnych (art.6 ust. Lit b RODO ) 
 3. Czynności zmierzające do zawarcia o umowy oświadczenie usług prawnych ( art. 6 ust.1 lit c RODO)
 4. Prowadzenie rozliczeń finansowych i księgowości ( art. 6 ust.1 lit c RODO)
 5. Wykonanie umowy zawartej na rzecz Kancelarii (art.6 ust. Lit b RODO )

§ 6 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów (m.in. przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub okresy wskazane we właściwych przepisach regulujących wykonywanie zawodu radcy prawnego i świadczenie usług prawnych).

§ 7 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
 2. Dane kontaktowe, informacje związane z realizacją umowy o świadczenie usług prawnych, udzieleniem porady prawnej lub informacje poprzedzające zawarcie umowy, informacje związane z rozliczeniami finansowym
 3. Dane kontaktowe, informacje związane z prowadzoną sprawą lub udzielaną poradą prawną, informacje przekazywane w związku z kontaktami z sądami, organami administracji lub urzędami
 4. Dane kontaktowe, informacje związane z umową o świadczenie usług na rzecz Kancelarii

§ 8 PLIKI COOKIES 

 1. Strona Kancelarii używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę Kancelarii, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala 
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Kancelarii. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonywać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej .

§ 9 UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

Dane osobowe Klientów mogą być przekazane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności podmioty odpowiedzialne za wsparcie infrastruktury informatycznej i administracyjnej, inne kancelarie, adwokaci lub radcowie prawni, z którymi została nawiązana współpraca w ramach zastępstw procesowych) bądź organy administracji publicznej. 

§ 10 UPRAWNIENIA KLIENTÓW

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. 
 2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 3. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.