Rozwód. Co warto wiedzieć ?

Czym jest rozwód ?

Przyjęto rozwiązanie, w myśl którego  uzyskanie rozwodu jest możliwe tylko wtedy gdy pomiędzy małżonkami nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia.

Zupełny i trwały rozkład,  zatem co to oznacza ?

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego wystąpi gdy wszystkie więzy łączące małżonków tj. duchowe, fizyczne i gospodarcze ulegną zerwaniu.

Natomiast trwały rozkład pozwala przyjąć, że na tle okoliczności sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Powyżej wskazane przesłanki muszą wystąpić łącznie.

W pewnych przypadkach zupełność bowiem nie zawsze łączy się z jego trwałością. Niekiedy  okoliczności sprawy prowadzą do przekonania, że po pewnym czasie można oczekiwać przywrócenia pożycia mimo zaistnienia przesłanki zupełnego rozkładu małżeństwa na przykład w razie cudzołóstwa jednego z małżonków lub zniewagi, której małżonek doznał od współmałżonka.  

Okoliczności w których rozwód nie może zostać orzeczony

 1. Ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 2. Sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego,
 3. Żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód

Jak wygląda postępowanie rozwodowe

Sprawy o rozwód rozstrzygają sądy okręgowe, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Legitymację do wniesienia pozwu mają tylko małżonkowie. Sprawy takie mają charakter osobisty co sprawia brak możliwości żądania rozwodu przez przedstawiciela ustawowego małżonka lub przez prokuratora.

Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji, przy czym przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.

Gdy w wyniku mediacji jednak nie dojdzie do pojednania, istnieje możliwość wykorzystania postępowania mediacyjnego do wypracowania warunków rozstania m.in. wypracowanie porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie wysokości alimentów, czy ustalenia miejsca pobytu dzieci.

Postępowanie dowodowe sprawie rozwodowej

W sprawie rozwodowej ma ono przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, dzieci stron i ich sytuacja, a w razie uznania powództwa – przyczyny które skłoniły do tego stronę pozwaną.

Jeżeli pozwany uznaje żądania pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu:

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa stron,
 2. Odpis skrócony aktu urodzenia dzieci małżonków,
 3. Zaświadczenia o zarobkach, opinie np. lekarskie,
 4. Dowód uiszczenia opłaty od pozwu,
 5. Odpis pozwu, i kserokopie załączników

Co sąd orzeka  w wyroku rozwodowym ?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyznacza sprawy, które sąd ma obowiązek rozstrzygnąć  w wyroku rozwodowym:

 1. Z urzędu: (wina, władza rodzicielska i alimenty dla dziecka, czasowe korzystanie ze wspólnego mieszkania)
 2. Na żądanie jednego z małżonków ( eksmisja małżonka ze wspólnego mieszkania, podział majątku wspólnego, alimenty dla małżonka)
 3. Na zgodny wniosek stron (podział mieszkania),

Ponowny proces o rozwód

Orzecznictwo sądów powszechnych przyjmuje, że ponowne powództwo o rozwód jest dopuszczalne. W nowej sprawie nie wolno tym samym powoływać się wyłącznie na taki sam stan faktyczny, jaki sąd już ocenił jako niewystarczający do orzeczenia rozwodu. Ocena dopuszczalności rozwodu w drugiej sprawie powinna być oparta na faktach, jakie wystąpiły po oddaleniu powództwa.

Koszty procesu rozwodowego

Zgodnie  z art. 26 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od pozwu o rozwód pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł .

W razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego pobiera się opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu.

W sprawie o rozwód strona powodowa zwraca stronie pozwanej całe koszty procesu, wtedy gdy żadne z jej zasadniczych żądań nie zostało przez sąd uwzględnione. Natomiast strona pozwana ponosi koszty procesu wówczas, gdy żądania strony powodowej zostały w całości uwzględnione.

Powrót do poprzedniego nazwiska

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem może nastąpić jednie w okresie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Organami uprawnionymi do przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego uprzednio jest kierownik urzędu stanu cywilnego bądź konsul.

potrzebujesz porady prawnej?

Skontaktuj się i porozmawiajmy o Twojej sprawie.